Beskrivelse

STCW Sikringsbevissthet for personell med særskilte plikter (A-VI/6-2).

Målgruppe
Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som har særskilte plikter iht. skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan.

Viktig informasjon:
Dette kurset vil gi det kunnskapsnivået om maritim sikkerhet som kreves for de med særskilte plikter om bord. Kurset dekker kravene til kompetanse beskrevet i STCW-koden, seksjon A-VI / 6, avsnitt 6 til 9 og tabell A-VI / 6-2.

Dette e-læringskurset gjennomføres på engelsk.

Innhold
STCW tabell A-VI/6-2

Kurset i sikringsbevissthet består av 5 kapitler og en avsluttende test. Hvert kapittel inneholder en innholdsoversikt som gir en oversikt over læringsutbytte for hvert kapittel. På denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset.

• Maritim sikkerhetspolitikk og sikkerhetsansvar
• Skipets sikkerhetsvurdering
• Trussel identifisering, gjenkjennelse og respons
• Skipets sikkerhetshandlinger
• Beredskap, øvelse og sikkerhetsadministrasjon
• Avsluttende test

Kursbeviset vil bli utstedt, og sendt via e-post innen 1-2 virkedager etter fullført kurs.

Viktig informasjon:
I følge Sjøfartsdirektoratet krever dette kurset i sikringsbevissthet et ferdighetssertifikat. For å kunne utføre dette trenger vi personnummeret ditt. I henhold til forskrift fra Datatilsynet må dette gis muntlig. Vi ber deg derfor om å ringe +47 70 12 86 06 (08:00-16:00) for å oppgi ditt personnummer. I tillegg trenger vi et bilde av deg (samme type bilde som på passet ditt) tatt for eksempel med mobiltelefonen din. Vennligst legg ved bildet og send det til oss på post@ask-safety.net. Etter å ha gitt denne informasjonen, vil du motta et kursbevis fra oss innen 1-2 virkedager.Description

Designated Security Duties According to STCW A-VI/6-2. 

Target group
The course is mandatory for all seafarers with designated security duties and responsibilities according to the ship`s security plan.

Description
This course will provide the level of knowledge of Maritime Security required for those with designated security duties on board. The course covers the requirements of competence described in the STCW Code, Section A-VI/6, paragraph 6 to 9 and table A-VI/6-2.

This course is completed in english.

Content
The course contains five chapters and a final test. Each chapter contains a «Content Overview» which will provide an overview of the objectives and learning outcomes set for each chapter. This way, you will be aware of your expected learning outcome throughout the course.

• International maritime security: policy and responsibilities
• Ship security assessment and plan
• Threat identification, recognition and response
• Ship security actions
• Plans, drills and reporting
• Final test

The document of evidence will be issued, and sent by e-mail within 1-2 working days after completing the course.