Ship Security Officer (SSO) STCW A-VI/5

Kurset dekker kravene til opplæring av de som skal tjenestegjøre som sikringsoffiser (SSO) på skip i henhold til STCW-konvensjonen regel VI/5.
Kurset dekker kravene til opplæring av de som skal tjenestegjøre som sikringsoffiser (SSO) på skip i henhold til STCW-konvensjonen regel VI/5.
 • NOK 8690

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet i henhold til § 14 i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.


Dette e-læringskurset gjennomføres på engelsk.

 

Målgruppe

Sjøfolk som skal være sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser om bord.


Innhold

 • Introduksjon
 • Maritim sikkerhetspolitikk
 • Sikkerhetsansvar
 • Sårbarhetsvurdering (SSA)
 • Sikkerhetsutstyr
 • Fartøyets sikkerhets- og terrorberedskapsplan (SSP)
 • Trusler
 • Sikringstiltak
 • Beredskap, opplæring og øvelser 
 • Sikkerhetsadministrasjon
 • Sikkerhetsopplæring


Krav til forkunnskap

For å få utstedt ferdighetssertifikat må kandidaten dokumentere minst 12 måneders fartstid på flyttbar innretning eller sjøgående skip som offiser.


Etter gjennomføring av kurset skal besetningsmedlemmer kunne påta seg pliktene og ansvaret som tilhører rollen som SSO. -------------------------------------------

The course covers the training requirements for those who are to serve as security officers (SSO) on ships in accordance with the STCW convention rule VI/5.


The course has been approved by the Norwegian Maritime Directorate in accordance with § 14 of regulations of 22 December 2011 no. 1523 on qualifications and certificates for seafarers.


Target group

Seafarers that are going to serve as a security officer on board.


Content

 • Introduciton
 • Maritime security policy
 • Security repsonsibility
 • Ship security assessment (SSA)
 • Security equipment
 • Ship security plan (SSP)
 • Threats
 • Ship security actions
 • Emergency preparedness, drills and exercises
 • Security administration
 • Security training


Requirements for prior knowledge

To be issued a certificate of proficiency (CoP), the candidate must document at least 12 months of sailing time as an officer on ISPS vessels.